دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : رامین   پاشایی فام

پست الکترونیکی : r-pashaie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه اقتصاد

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1382/04/01

رامین پاشایی فام

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^